fbpx

Ouder als partner

Eureka betrekt de ouders in het schoolproces

Voor Eureka Onderwijs zijn de ouders de eerste partners. We nemen de belangrijke beslissingen over aanpassingen van programma en individualisering na uitgebreid overleg. We voorzien heel wat vormingsmomenten. Elke week krijgen de ouders informatie over de vorderingen van de leerlingen. 6 keer per jaar is er een individueel contactmoment.

Informelere contacten? 
Er is tijd voor een babbel bij een drankje met andere ouders en familieleden op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, de barbecue aan het einde van schooljaar, het grootouderfeest of andere activiteiten.

Actief coaching in het leren leren

Via onze werkboeken en open avonden leren ouders actief te coachen en de zelfstandigheid te vergroten. Wij verwachten van beide ouders een actieve participatie bij het opvolgen van het schoolwerk. We zien zowel kinderen als ouders vaardiger worden. We zien bij beiden een verhoogde zelfredzaamheid. Zowel ouders als kind worden competenter in het bespreken en aanvaarden van de leerstoornis. Deze vaardigheden zijn gunstig voor de toekomst in een volgende school.

Huiswerk en thuiswerk

Onze leerlingen krijgen huiswerk. Omwille van hun achterstanden en hun leerstoornis, is het van belang om de
studietijd efficiënt te gebruiken.

Het huiswerk heeft verschillende doelen:

  • Automatiseren en herhalen van basiskennis bijv. dagelijks woorden oefenen voor dictee of Frans.
  • Inoefenen van nieuwe leerstof bijv. een reeks basisoefeningen.
  • Herhalen van leerstof die in de klas al werd ingestudeerd bijv. een toets voorbereiden, een schema ondervragen, … .
  • Vaardigheden oefenen bijv. een mindmap maken, een stappenplan volgen, …

 

De DATA of dagelijkse taken zijn routinetaken die de leerling mits wat oefening zelfstandig kan uitvoeren. Het gaat over tafels, Franse woordjes, …
De leerlingen starten deze taken elke dag zoveel mogelijk zelfstandig. De inhoud en het doel staan van tevoren vast.

De andere taken zijn de agendataken gekoppeld aan de lesinhoud van die dag.
Hierbij verwachten we dat de ouders bijspringen of bijsturen indien nodig.
Ouders controleren ook de kennis van hun kind.
De ouders signaleren aan de leerkracht als iets niet goed ging.
Dit laat ouders toe de aanpak en technieken van Eureka Onderwijs goed onder de knie te krijgen.
Later kan je als ouder hierop terugvallen om je kind in het verdere proces beter te kunnen begeleiden.

We houden sterk rekening met de leeftijd van het kind en met zijn of haar mogelijkheden.
Er is steeds communicatie mogelijk om aangepast huiswerk te voorzien in hoeveelheid of moeilijkheid.
Huiswerk en thuiswerk moet een meerwaarde hebben! Oververmoeidheid of elke dag ruzie willen we vermijden.
Goed overleg is hiervoor de sleutel.