Werking school

Stevige basiskennis, vaardigheden en zelfkennis

Het basisprincipe dat elke leerling dagelijks succes moet ervaren om te kunnen uitgroeien tot een persoon met zelfvertrouwen, is universeel geldig.
Eureka Onderwijs stelt zichzelf deze uitdaging door in te zetten op drie pijlers: basiskennis, vaardigheden en zelfkennis.

Leerlingen met automatiseringsstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie en ADD met een goed redeneervermogen of logisch denken, maken heel sterke vorderingen. Voor hen zetten we sterk in op het leren leren en het leren compenseren op alle mogelijke manieren.

Voor leerlingen met een grote nood aan concreet onderwijs en veel praktijk, is Eureka Onderwijs geen juiste keuze. Het leerstofpakket is zwaar en er is veel huis- en thuiswerk. Leerlingen met autisme of ASS hebben snel last van de vele individuele leerlijnen en het actief coachen in de klas. Voor hen is Eureka Onderwijs minder aan te raden.

Leerlingen met gedragsproblemen en leerlingen met ADHD horen niet bij de doelgroep.
Zij hebben nood aan andere invalshoeken dan de compenserende aanpak op vlak van kennis en studeren.

Van Mankement tot Talent

Alle Eureka-leerlingen hebben een leerstoornis of een ernstig probleem bij het leren. Onze leerlingen hebben cognitieve mogelijkheden. Ze hebben problemen door dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysfasie en/of ADD. Veel van onze oud-leerlingen blinken later uit door hun creatieve talenten en doorzettingsvermogen. De unieke leeromgeving in Eureka zorgt ervoor dat deze leerlingen met hun mankementen leren omgaan. Ze werken bovendien sterk aan hun zelfbeeld en leren hun talenten inzetten.

Eureka steunt op het ABC-model: autonomie, betrokkenheid en netwerk en competentie. Bovendien zet Eureka schools in op drie belangrijke pijlers: basiskennis, vaardigheden en zelfkennis. Autonomie: wat je zelf kan, leer je zelf doen. Betrokkenheid: als je hulp nodig hebt, wie spreek je dan in je netwerk aan. Competentie: hoe kan je fier zijn over resultaten ondanks je belemmeringen. Onze leerlingen krijgen tools in handen die ze in hun verdere schoolloopbaan actief kunnen gebruiken.

 
schijf

EUREKA-SCHIJF

ABC –model

zelfdeterminatietheorie menselijke
behoeften

A   AUTONOMIE
B   BETROKKENHEID
C   COMPETENTIE

Eureka-onderwijsmodel

1. KENNIS
2. VAARDIGHEDEN
3. ZELFKENNIS

Tijdsdimensie

Principes

Innovatief

Nieuwe hulpmiddelen maken en inschakelen

Nieuwe methodes en technieken ontwerpen en implementeren

Intensief

Klasuren optimaal benuten

Multisensorieel onderwijs

Multifocus- verschillende doelen gelijktijdig

Ouders en netwerk actief betrekken

Creatief

Talenten in de verf

Individuele aanpak versus gezamenlijke einddoelen

Creatieve oplossingen

Coaching door lln

Resultaatgericht

Expliciete einddoelen op studievlak

Maximale inzet van compensering lange termijn

Herinstroom na 1 of 2 jaar

Zelfontplooiing als volwassene

Een gewoon buitengewoon aanbod met verhoogde zorg

 Gewoon onderwijs Buitengewoon aanbod
 Leerplannen en  eindtermen Intensief studieaanbod
 Klassikaal aanbod Leerplan     +     remediëring     +      vaardigheden
 Examens/toetsen 
    Gedifferentieerd aanbod op individueel niveau in  klasverband
    – Basis = leerplan
    – Remediëring = minimumdoelstelling voor herintegratie
    – Extra = uitbreiding/uitdaging
  Herintegratie in gewoon onderwijs zonder verlies van  leerjaar

Eureka biedt intensief onderwijs met een gewoon leerplan

Eureka biedt intensief onderwijs met een gewoon leerplan. Het aanbod is klassikaal maar elke leerling heeft eigen doelstellingen en compenserende hulpmiddelen. We volgen goedgekeurde leerplannen en hanteren de eindtermen. Voor leerlingen met een verhoogd tempo in bepaalde domeinen, bieden we uitbreiding of extra aan. Dit extra aanbod is zowel uitbreiding in hoeveelheid als in moeilijkheidsgraad. Voor leerlingen met een heel trage evolutie of extra nood aan remediëring, bieden we een beperkter aanbod met minimiumdoelstellingen die nodig zijn voor de herintegratie in het gewoon onderwijs.  Onze school krijgt regelmatig inspectie.

De leerlingen maken in ruime mate gebruik van redelijke maatregelen als compenserende voorleessoftware, spellingcontrole, elektronisch woordenboek, rekenmachine,
onthoudfiches, stappenplannen, mondelinge bijkomende toetsen, de audio-pen, …
De volgende school krijgt
een dossier met attest leerstoornis en individuele aanbevelingen. Er wordt door het VCLB Leuven een gemotiveerd verslag opgemaakt voor de volgende school indien dit vanuit de onderwijsnoden aangewezen is.  

Doelgroep

Basisonderwijs: 2de tot 6de lj, gewoon onderwijs
Secundair onderwijs: 1ste graad: 1ste leerjaar A en 2de leerjaar A, basisoptie Moderne talen en wetenschappen, differentiatietraject Latijn mogelijk

Onze leerlingen hebben een normale tot hoge cognitieve begaafdheid. In hun interesses zien we mogelijkheden voor vervolgonderwijs op hogeschool of universiteit. De meeste leerlingen volgen nadien ASO, TSO of KSO.  

De leerlingen worden getest op begaafdheid en schoolvorderingen. Leerlingen met ernstige schoolse achterstanden worden meestal op leeftijdsniveau gezet als zij voldoende intellectuele compensatiemogelijkheden hebben.

Onze school, Eureka Onderwijs, biedt intensief onderwijs aan leerlingen met een normale tot hoge begaafdheid die omwille van een leerstoornis ernstige problemen hebben in één of meerdere vakken. Er is op school veel aandacht voor basiskennis en leren leren op een abstracter niveau. We besteden ook tijd en energie aan theoretische basiskennis voor Nederlands en vreemde talen en wiskunde/rekenen. Het competentiegevoel en zelfbeeld van leerlingen met een normaal tot hoog IQ verbetert sterk als je wat moeilijkere leerstof aanbiedt en het kind merkt dat het ook moeilijke leerstof aankan. We merken dat leerlingen die vooral kiezen voor doe-activiteiten en weinig leerhonger tonen, ons onderwijs omwille daarvan te verbaal en uitdagend vinden. Onze leerlingen leren autonoom te zijn. Wij bieden hulp om hen zelfstandig te leren zijn. Vermits alle leerlingen leerstoornissen hebben en we geen recht hebben op extra ondersteuning, bieden we geen individuele hulp aan in een klas. De leerlingen leren elkaar coachen en bijsturen. Ze geven elkaar uitleg en toetsen elkaar. Dit geeft voor deze doelgroep een heel positieve evolutie op zelfbeeld en zelfredzaamheid.

Vooraleer een schoolvraag in te dienen, kijkt u best naar de testresultaten van intelligentieonderzoeken van uw kind. Testcijfers lager dan 90 of lager dan percentiel 10 wijzen op een zwakte die blijvend is. Onze school kan onvoldoende inspelen op de noden van deze kinderen. Alle kinderen van onze school stromen na een periode van intensief onderwijs (gemiddeld 2 jaar) door naar een reguliere school in het gewoon basisonderwijs of in ASO, TSO of KSO.

Onze doelgroep zijn leerlingen met leerstoornissen die voldoende mogelijkheden hebben voor een succesvolle reïntegratie in het gewone onderwijs na Eureka. We volgen de leerplannen van het gewone onderwijs en bieden dus geen buitengewoon onderwijs type basisaanbod.


Scroll naar top
Kom je naar de infoavond?

Eureka beter leren kennen? Kom naar een gratis infoavond! 

 Anny Cooreman en Lucas Hermans heten je welkom en leggen je op een heldere manier de werking van de school uit. Maak tijd voor de toekomst van je kind en leer Eureka Onderwijs kennen.
Online en met kans op vragen.
Probeer CleverKids

CleverKids geeft élk kind een leertraject op maat van hun eigen talent.
Zo garanderen wij een succesgevoel!

Waarom kom jij naar Eureka?

Welkom! Fijn dat je er bent. Verken de website of gebruik dit:

 

Ik zoek naar ondersteuning voor mijn kind:

Ik werk met kinderen als leerkracht, logo, … :

Ik wil Eureka Leuven leren kennen

Of zoek je misschien: ADIBib, CleverKids, Cirkelrekenen, infoavonden