Eureka Leuven

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Klant: koning

1.2 Fysieke producten: gedrukte boeken, software op een materiele drager.

1.3 Digitale producten: digitale versie van de boeken.

1.4 Cursussen: studiedagen, vormingen, opleidingen, vakantiecursus. 

1.5 Kindgebonden diensten: diagnostiek en advies, advies op maat op een school, inschrijving in Eureka Onderwijs.

1.6 Abonnement: licentie op digitale producten zoals CleverKids.

1.7 Overeenkomst: wanneer Eureka Leuven tegen betaling haar diensten ter beschikking stelt aan de wederpartij (pas definitief na goedkeuring van betalingstransactie).

1.8 Wederpartij: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Eureka Leuven

1.9 Intellectuele eigendom: uitsluitend recht dat slaat op laat alle “voortbrengselen van de geest”. Hierin inbegrepen de verwante recht auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten… 

Artikel 2. Identiteit ondernemer

Eureka Expert is de beheerder van de webpagina ‘Eureka Leuven’.

Eureka Expert CVBA

Mailen: expert@eurekaleuven.be

Schrijven: Diestsesteenweg 722            3010 Kessel-Lo

BTW-nummer: BE 0458.390.722

 

Eureka Onderwijs vzw

Mailen: school@eurekaleuven.be of test@eurekaleuven.be

Schrijven: Diestsesteenweg 722            3010 Kessel-Lo

Ondernemingsnummer: 0447.216.421

 

Eureka Foundation vzw

Mailen: foundation@eurekaleuven.be

Schrijven: Diestsesteenweg 722            3010 Kessel-Lo

Ondernemingsnummer: 0831.947.818

 

Ook te vinden op de volgende websites: eurekaexpert.be, eurekaonderwijs.be , eurekafoundation.be, eurekaleuvenshop.be, eurekaleuven.shop, clevermath.be, clevercoach.be, cleverschool.be, CleverMath.be.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Het gebruik van de website impliceert dat “de gebruiker” de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen volledig en onherroepelijk aanvaardt ook na wijziging of aanvulling hiervan.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op elke overeenkomst tussen Eureka Leuven en de wederpartij.

3.3 Ingeval van wijzigingen of aanvullingen aan de Algemene Voorwaarden, word je persoonlijk op de hoogte gebracht. Deze zijn ook steeds vindbaar onderaan op onze website.

Artikel 4. Aanbod

4.1 Indien je wenst gebruik te maken van onze diensten, moet je een overeenkomst aangaan met Eureka Leuven, waarvoor een account dient aangemaakt te worden met bijhorende inloggegevens.

4.2 We bieden verscheidene zaken aan: boeken (zowel gedrukt als digitaal) met daarin een link naar bijhorende educatieve filmpjes, studiedagen en opleidingen, vakantiecursussen, diagnoses en advies, en tot slot ook CleverKids. Meer hierover vind je onder Artikelen 5 en 6.

4.3 We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen. Ook wat het kost en/of je het kunt ruilen. Staat er een foutje op de productpagina? Dan heb je recht op het product aan die prijs, tenzij het een duidelijke blunder is en je dat op voorhand had kunnen weten.

Artikel 5. Aankoop en betaling

5.1 Het plaatsen van een bestelling op onze websites geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden (zie Artikel 3).

5.2 Je moet minstens 18 jaar zijn om een aankoop te kunnen doen. Is dit niet het geval dan laat je de bestelling plaatsen door een ouder of wettelijke voogd. Merken we dat je toch jonger dan 18 jaar bent, zullen we deze bestelling weigeren.

5.3 De gekozen betaling verloopt zoals beschreven op de website. We aanvaarden Bancontact/Mister Cash, Visa, MasterCard, overschrijving en cash. Tenzij je opteert voor een digitaal boek dan aanvaarden we geen cash.

5.4 Enkel nadat we een bevestiging van betaling hebben ontvangen, gaan we verder met de gemaakte order, tenzij je school werkt met een bon en je dit ons op voorhand hebt meegedeeld via e-mail.

5.5 Indien je een fout hebt gemaakt in jouw bestel- en/of betaalgegevens, laat je ons dit zo snel mogelijk weten via e-mail.

5.6 Indien je wenst gebruik te maken van CleverKids betaal je een abonnementskost per 90 dagen. Heb je geen kredietkaart en wens je te betalen via een overboeking dan blijft de licentie nog lopen tot 10 dagen na de vervaldatum van je abonnement. Heb je hierna nog niet betaald dan wordt jouw toegang tot CleverKids geweigerd. 

5.7 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en alle wettelijke bijdragen.

5.8 Artikelen van Eureka Onderwijs vzw zijn vrijgesteld van BTW volgens artikel 44 van het Koninklijk besluit nr. 7 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde.

Indien je graag advies krijgt van ons voor een bepaalde (leer)stoornis dan wordt de prijs op voorhand bepaald tijdens het maken van de boeking en betaal je het bedrag tijdens je afspraak. 

5.9 Verzendkosten worden berekend bij het afronden van je order.

Artikel 6. Annuleren en retourneren (tevredenheidsgarantie)

6.1 Een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende productcategorieën, namelijk:

 • Fysieke producten;
 • Digitale producten;
 • Studiedagen en opleidingen;
 • Kindgebonden diensten;
 • Abonnementen.

6.2 Fysieke producten, met name gedrukte boeken, kunnen teruggestuurd worden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je betaalt wel nog steeds de verzendkosten.

Reden van retour moet steeds vermeld worden alsook of je een nieuw exemplaar wilt ontvangen of liever je geld terugkrijgt. Indien je opteert voor dit laatste, gebeurt de terugbetaling binnen de 5 werkdagen.

6.3 Je hebt geen herroepingsrecht indien het gaat om een foute bestelling. Wel zullen we jouw aanvraag bekijken en beantwoorden.

6.4 Digitale producten kan je niet retourneren.

6.5 Wanneer je deelneemt aan een studiedag of opleiding, heb je het recht om tot 10 dagen voor het evenement plaatsvindt kosteloos te annuleren mits betaling van de administratiekosten (€25,00). Je plaats mag altijd door een collega worden ingenomen.

Kan je niet deelnemen wegens overmacht door ziekte of een ongeval, betalen we 80% terug van het inschrijvingsgeld mits je een doktersattest kan voorleggen. 

In andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

6.6 Eureka Onderwijs kan te allen tijde een vakantiecursus voor je kind annuleren. Dit gebeurt steeds in samenspreek met de ouder(s). Wanneer dit gebeurt, krijg je de administratiekosten + resterende dagen terugbetaald binnen de 5 werkdagen.

6.7 Abonnementen kan je binnen de 7 kalenderdagen na betaling annuleren. Wel betaal je de prijs voor de periode van gebruik. Je ontvangt het resterende deel van het bedrag binnen de 5 werkdagen terug.

Artikel 7. Copyright/Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Eureka Leuven is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website (inclusief merkrechten op de naam “Eureka” en auteursrechten op de filmpjes, de layout, de grafische elementen, en andere zaken).

7.2 Als gebruiker van onze website en haar diensten verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm elementen van de website op te slagen, reproduceren, kopiëren, vertalen, openbaar maken, verspreiden, verhuren, verkopen, overdragen aan derden of op enige wijze te gebruiken zonder onze voorafgaande en schriftelijke toelating.

Deze elementen betreffen in het bijzonder maar niet uitsluitend:

 • Website (incl. de voornoemde websites uit artikel 2);
 • Logo’s;
 • Foto’s;
 • Filmpjes;
 • Namen;
 • Teksten;
 • Kleurencombinatie;
 • Structuur;
 • Lay-out;
 • Slogans.

7.3 U garandeert, verklaart en stemt ermee in dat u geen gebruikersinhoud zult verstrekken of anderszins gebruik zult maken van de diensten op een wijze die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, publiciteits- of privacyrechten of andere rechten van een ander, of deze schendt of verduistert. 

7.4 Indien de wederpartij enig aan Eureka toekomend recht van intellectuele eigendom schendt, resulteert dat in een onmiddellijke opeisbare betalingsplicht van €1.000,00 per schending jegens Eureka Leuven, onverminderd alle bijkomende vorderingen welke Eureka ten gevolge van dat handelen wil toekomen.

Artikel 8. Privacy

8.1 Eureka Leuven verwerkt persoonlijke gegevens van de wederpartij enkel en alleen ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten tussen beiden. Dit uitsluitend zoals uitgelegd in de Privacyverklaring op de website.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien een product beschadigd is of verloren is geraakt voordat het bij jou of een door jou aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid en zullen wij een gepaste oplossing aanbieden.

9.2 Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw order. Orders zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard noch verwerkt.

9.3 Eureka Leuven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens, data of documenten van de wederpartij.

9.4 Eureka Leuven is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan uitgaande van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.10 Eureka Leuven is nimmer aansprakelijk noch verantwoordelijk voor ongevallen tijdens een vakantiecursus.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder ‘overmacht’ verstaan we elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we onze belofte niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen zaken zoals: staking, brand, energiestoringen, terroristische aanslagen, natuurrampen, maar natuurlijk ook gewoon de ziekte van een lesgever van een cursus.

Deze opsomming is non exhausatief.

10.2 Eureka Leuven is niet gehouden om haar verplihtingen jegens de wederpartij na te komen indien zij hiertoe verhinderd wordt door gebeurtenissen die niet te wijten zijn aan haar schuld.

Indien er sprake is van overmacht brengen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Als dit te lang duurt, kan je afzien van je aankoop en krijg je het bedrag dat je eventueel al betaald heeft, terugbetaald. 

Artikel 11. Diversen (incl. geschillen en bevoegde rechtbank)

11.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onaangetast.

11.2 Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd conform de Belgische wetgeving.

11.3 De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Leuven zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

11.4 Indien je een klacht hebt, laat dit dan weten via expert@eurekaleuven.be en omschrijf je probleem zo duidelijk en volledig mogelijk zodat we je gepast kunnen helpen. Uiterlijk binnen 4 werkdagen krijg je antwoord van ons.

11.5 Voor bijkomende vragen en inlichtingen mag je ons ook steeds contacteren op het voornoemde mailadres: expert@eurekaleuven.be.

 

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!