fbpx

Wat is Dyscalculie?

Deze leerlingen kunnen opvallen door

Leerlingen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde en dit op het vlak van automatiseren (geheugendyscalculie), vaardigheden en technieken (procedurale dyscalculie) en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken van het rekenen (visuo-motorische dyscalculie en NLD). Dyscalculie kan samengaan met andere leerproblemen als ADHD, dyslexie en NLD.

Mogelijke zwakke kanten

Geheugen en automatismen
▢ Splitsingen en tafels niet onder de knie krijgen, cijfers niet correct lezen en schrijven
▢ Steeds weer twijfelen bij eenvoudige bewerkingen
▢ Traag rekenen bij eenvoudige bewerkingen, er zijn talrijke rekenfouten
▢ De klok niet vlot leren lezen

Vaardigheden en technieken
▢ Moeite met de volgorde van de stappen die bij complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd bijvoorbeeld een staartdeling uitvoeren of een vergelijking uitwerken
▢ Veel fouten in het uitvoeren van rekenprocedures bijvoorbeeld de volgorde van de bewerkingen altijd verwarren
▢ Het vaak gebruiken van een rekenaanpak die normaal voor jongere kinderen is
▢ Visueel-ruimtelijke en motorische vaardigheden
▢ Motorische onhandigheid bijvoorbeeld lat, passer en geodriehoek onvoldoende kunnen hanteren en onnauwkeurigheid bij technische tekeningen
▢ Geen verbanden zien tussen woord en beeld (grafieken niet kunnen lezen)
▢ Onnauwkeurig noteren bijvoorbeeld 2³ wordt 23, 25 wordt 52
▢ Moeite met kolommen en millimeterpapier

Inzicht
▢ Problemen met onderdelen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van ruimtelijke begrippen van belang zijn (meetkunde)
▢ Vooral steunen op geheugen, nieuwe inzichten enkel door veel oefening verwerven

Mogelijk sterke kanten

(heel verschillend bij de verschillende vormen van dyscalculie)

▢ Opvallend sterk logisch inzicht en sterk redeneervermogen
▢ Opvallend sterk ruimtelijk en driedimensionaal inzicht goed qua onthouden van splitsingen en tafels
▢ Opvallend sterk auditief en verbaal geheugen voor cijfers en rijtjes en dus goed in hoofdrekenen en tafels
▢ Uitgesproken interesse voor cijfermateriaal als data en technische gegevens
▢ Uitgesproken kunstzinnig en/of creatief muzikale aanleg (absoluut gehoor)

Wat moet je doen en wat niet?

DO'S

 Accepteren

Moedig de leerling aan als hij/zij het goed doet
 Aanvaard dat de leerling een probleem heeft en breng hiervoor begrip op

Stimuleren en begeleiden
 Geef de leerlingen opgaven op papier (dus niet enkel dicteren of op het bord schrijven)
 Laat de leerling tussenuitkomsten noteren, eventueel op een kladblad
 Stuur de aandacht van de leerling in de goede richting.(Bijvoorbeeld: Moet je de omtrek of de oppervlakte berekenen? Ken je de juiste formule?)
 Geef beduidend meer tijd om toetsen op te lossen en laat ze vooral vroeger beginnen

Compenseren
 Kijk wat goed gaat en wat minder goed gaat en leer de leerling gebruik te maken van zijn/haar sterke kanten
 Ondervraag mondeling bij uitval
 Laat steeds een rekenmachine gebruiken als hij/zij berekeningen moet maken
 Geef fiches met formules en tafels
 Leer oplossingsschema’s gebruiken
 Laat een meetkundige constructie mondeling toelichten 

Dispenseren
 Stel de leerling vrij van hoofdrekenen

DON'TS

Begeleiding en aanpak
 Eisen dat de leerling alle berekeningen uit het hoofd maakt en fouten daarbij zwaar doorrekenen
 De oefeningen die in de klas niet gemaakt werden, als extra huiswerk meegeven naar huis
 Onverwacht aan het bord oefeningen laten maken
 Toetsen laten leren uit schriften of notities die niet gecorrigeerd zijn
 Opgaven voor toetsen en examens enkel dicteren.
 Opgaven zo dicht bij elkaar zetten er enkel plaats is voor de einduitkomst

Taalgebruik
 Bij rekenfouten opmerkingen maken in de aard van: ‘Tafels, dat is leerstof tweede leerjaar! Wat zit jij hier te doen?
 Veel wetenschappelijke termen gebruiken die nog niet veel aan bod gekomen zijn, zonder ze te verklaren

Gedrag
 De leerling vergelijken met klasgenoten
 Zware sancties stellen bij rekenfouten

Materiaal
 Teksten met onoverzichtelijke lay-out.
 Losbladig systeem
 Formules en berekeningen
 Millimeterpapier

Vakken die problemen kunnen geven:

  • Talen: Opdrachten niet verstaan, moeite met spraakkunst
  • Rekenen/wiskunde: Moeite met nieuwe leerstof en algoritmen
  • Plastische en lich. opvoeding, muziek: Weinig verbeelding, nood aan extra structuur
  • Examens en toetsen: Blokkeren, de helft niet oplossen, psychosomatische klachten

 

Nuttige links:
www.sprankel.beVoor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
www.klascement.bePlatform voor leraren om inspiratie te delen
www.zitstil.be |  Kennis- en expertisecentrum voor ADHD en ADD
www.siho.beOndersteunt Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen
www.adibib.beDigitale leer- en werkboeken voor leerlingen met een beperking in schriftelijke communicatie
www.adhd-volwassenen.beVereniging van en voor volwassenen met ADHD
www.dyspraxis.beOuderwerkgroep voor kinderen met DCD
www.luisterpuntbibliotheek.be | Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking