fbpx

Diagnostiek

Diagnose, advies en begeleiding

Ons test- en adviescentrum is gespecialiseerd in hoogbegaafden en leerlingen met leerstoornissen en een normale begaafdheid.  We testen vooral op vraag van ouders. We vertrekken vanuit een brede adviesvraag: Wat kan ons kind helpen?, Hoe kunnen we ons kind helpen?, Welke zorg of aanpak past het best bij ons kind?, …

Ons centrum werkt contextueel. Ons onderzoek is multidisciplinair. Voor aanvullende onderzoeken doen we beroep op externe disciplines. Onze medewerkers zijn klinisch opgeleid. Zij hebben ook ruime ervaring in het begeleiden van kinderen  in de klas of individueel. Onze adviezen zijn werkbaar en concreet.   

Wie kan bij ons terecht?

 • Vraag naar diagnose en/of advies voor leerlingen met problemen in de schoolse context van kleuters tot eind secundair.  
 • Leerlingen met een adviesvraag of vermoeden van hoogbegaafdheid.
 • Leerlingen met een adviesvraag i.v.m. dyslexie, dyscalculie, dysfasie, dyspraxie, ADD en/of concentratieproblemen.
 • Ons adviescentrum werkt niet specifiek rond problematieken zoals ASS, autisme of ADHD. Opvoedingsadviezen zijn wel mogelijk.
 • We zijn niet gespecialiseerd in emotionele problemen.
 • We zijn niet gespecialiseerd voor kinderen met een vroege ontwikkelingsproblematiek.

De aanmelding is steeds per mail. Stuur je vraag naar test@eurekaleuven.be.

·         Meld je aan aan per mail. Er is geen telefoonlijn. test@eurekaleuven.be, t.a.v. Katrien Cordemans. Vermeld je vraag en je bezorgdheden of wensen.

·        Bezorg ons een dossier, digitaal of per post. Verzamel de dossiergegevens en testresultaten van je kind. Wat al recent is getest, zullen we niet opnieuw testen.  Verzamel recente toetsen van op school. 

·        Vul de vragenlijsten in die we je digitaal bezorgen. Vraag ook aan de school om die vragenlijsten in te vullen.


Het dossier is nu volledig. We maken een eerste verslag op en leggen dit voor aan onze medewerkers. Deze beslissen over de volgende mogelijke stappen:
 
 • OF We nodigen je uit voor een adviesgesprek samen met je kind. We stellen een afspraak voor.
 • OF We beslissen dat er meer testen nodig zijn vooraleer we een adviesgesprek plannen. 
 • OF We zijn van oordeel dat ons centrum niet de geschikte expertise heeft voor deze zorgvraag. We contacteren je met deze
  boodschap. Indien mogelijk adviseren we een ander centrum. 

We kunnen je verder helpen van zodra we volgende info hebben:

1.   Een kopie van de verslagen van alle eerdere onderzoeken

2.   Een kopie van het verslag met de IQ-test met alle subtestscores. Je kunt
het CLB toelating geven om dit aan ons te bezorgen. Indien er geen IQ-test is,
zal die in ons centrum afgenomen worden.

3.   De scores van het LVS (leerlingvolgsysteem) voor
lezen, spelling en rekenen .  Je vraagt die gegevens aan de
zorgleerkracht.  Deze scores verkorten de onderzoekstijd in ons centrum.

4.   Indien beschikbaar  een verslag van de leerkracht, zorgleerkracht.

5.   Een kopie van het rapport en van de meest recente toetsen.

 

Mail naar test@eurekaleuven.be of stuur naar Katrien Cordemans, Diestsesteenweg 722, 3010 Leuven.

We nemen contact op en stellen een afspraak voor. Je kind komt samen met één van de ouders. Deze eerste afspraak verloopt als volgt:

 • Onze medewerker heeft een kort intakegesprek met de aanwezig ouder. Dit geeft ons belangrijke informatie voor het testonderzoek.
 • Onze medewerker test je kind. De testing gebeurt in één of twee keer van 2 à 3 uur. Tijdens het onderzoek blijft de ouder niet bij het kind.
 • We nemen steeds een intelligentietest af, tenzij die recent is afgenomen.  Hieruit kunnen we sterktes en zwaktes beter bepalen. Die zullen mee bepalen welk handelingsplan wordt opgesteld. 
 • Aanvullende testen onderzoeken aandacht, talige en visuele sterktes en zwaktes en het schoolse niveau voor rekenen, lezen en spelling.

Het adviesgesprek volgt meestal 1 à 2 weken later. Hierin bespreken we de resultaten met beide ouders. Ook je kind moet hierbij aanwezig zijn.

We maken een concrete analyse en geven praktisch advies. Je krijgt een uitgebreid verslag mee van deze diagnose. Indien van toepassing krijg je ook een attest dyslexie of dyscalculie.

 

Je kind is al uitgebreid onderzocht. We stellen een adviesgesprek voor

We nemen contact op en stellen een afspraak voor. We verwachten hierbij steeds beide ouders en het kind.

Je kind brengt zijn/haar schoolmateriaal mee: agenda, toetsen, schoolboeken, werkboeken van alle vakken. Indien van toepassing, breng je ook map/schrift/blaadjes van zorgjuf, logopediste, remedial teacher, … mee.

Dit hebben we nodig om zicht te krijgen op

 • het niveau waarop je kind werkt in de klas, bij de zorgleerkracht, de logopediste, …
 • welke fouten je kind maakt, wat wel goed gaat, …

Onze onderzoeker kijkt hoe je kind leert. Met deze informatie stellen we de diagnose scherper. We maken een concrete analyse en geven praktisch advies.

Opstart dossier multidisciplinair team + intake kind/jongere  + adviesgesprek 1,5 uur (opstart dossier = gegevens verzamelen, dossieranalyse, 
hypothesevorming vooraf) (bijkomend verslag = € 120,00) 

€ 240,00

Onderzoek + intake kind + adviesgesprek  (incl. 1 halve dag onderzoek en onderzoeksverslag en eventuele attesten) 
(incl. opstart dossier) 

€ 600,00

Uitgebreid onderzoek + intake kind + adviesgesprek (incl. 2 halve dagen onderzoek en onderzoeksverslag en eventuele attesten) (incl. opstart dossier) 

€ 730,00

Heradvies zonder opstart dossier  

€ 90,00

Overleg met school, ouders en betrokkenen in Eureka te Leuven, 1,5 uur  

€ 110,00

Begeleiding op maat per uur  

€ 50,00

Werkboeken aan verkoopsprijs publicatielijst  

variabel

Hoe aanmelden?

Stuur een mail naar test@eurekaleuven.be
Vermeld volgende gegevens:

 •  Naam
 • Adres
 • Geboortedatum en leerjaar
 • Reden van aanmelding
 • Telefoonnummer

In het advies komen de talenten en zwaktes aan bod met concrete voorbeelden. Ons advies is gericht op het kind en de ouders. Ook tips voor de school en externe hulp komen aan bod. Deze adviezen zullen ook in het verslag staan.  We zoeken met de ouders wat voor hun context haalbaar is om het kind te benaderen vanuit de noden van het kind.

Ouders als coach

We schakelen de hulp van de ouders in. Daarom is ons advies ook op hen gericht. Samen bekijken we wat mogelijk is.
Hoe ondersteun je je kind het best? Je kind leert beter wanneer je als ouder actief coacht. Daarom laten we je kennismaken met onze technieken en methodes.

Begeleiding van leerlingen

We bieden een beperkt aanbod van buitenschoolse begeleidingen. Tijdens deze sessies leert je kind werken met Eureka technieken en methodes. We steunen hierbij op onze expertise uit onze school. 

Voltijds schoolaanbod in Eureka

De zorgvraag voor je kind past in wat Eureka als school heeft te bieden. We bespreken de mogelijkheden om intensief gedurende 2 jaren te werken aan het zelfbeeld en de vaardigheden van je kind. Leerlingen met goede intellectuele mogelijkheden en grote schoolse achterstanden komen hiervoor in aanmerking. We nemen leerlingen met dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysfasie en ADD. Leerlingen die omwille van verhuis of ziekte schoolse achterstanden hebben opgelopen zijn ook welkom. Onze school is een doorloopschool. Na onze school reïntegreren de leerlingen in het gewone onderwijs, in het secundair in ASO, TSO of KSO. We zijn een gewone school met een buitengewoon aanbod. In het basisonderwijs zitten tot 15 leerlingen per klas en in het secundair tot 20.  We bieden geïndividualiseerd onderwijs maar geen individueel onderwijs.

Begeleiding van scholen

Ook scholen kunnen contact met ons opnemen. Wanneer ze bijkomend advies wensen rond de aanpak van één of meerdere leerlingen met ernstige leerstoornissen in hun eigen school. Dit gebeurt op vraag van en in samenspraak met de ouders.

We zoeken naar de meest werkbare en optimale begeleiding.

 • Hoe pak je dit leerprobleem het best aan in de klas? 
 • Welke hulpmiddelen kan je gebruiken? 
 • Hoe kan je aan de slag met redelijke aanpassingen?

Onze school, Eureka Onderwijs, biedt intensief onderwijs aan leerlingen met een normale tot hoge begaafdheid die omwille van een leerstoornis ernstige problemen hebben in één of meerdere vakken. Er is op school veel aandacht voor basiskennis en leren leren op een abstracter niveau. We besteden ook tijd en energie aan theoretische basiskennis voor Nederlands en vreemde talen en wiskunde/rekenen. Het competentiegevoel en zelfbeeld van leerlingen met een normaal tot hoog IQ verbetert sterk als je wat moeilijkere leerstof aanbiedt en het kind merkt dat het ook moeilijke leerstof aankan. We merken dat leerlingen die vooral kiezen voor doe-activiteiten en weinig leerhonger tonen, ons onderwijs omwille daarvan te verbaal en uitdagend vinden. Onze leerlingen leren autonoom te zijn. Wij bieden hulp om hen zelfstandig te leren zijn. Vermits alle leerlingen leerstoornissen hebben en we geen recht hebben op extra ondersteuning, bieden we geen individuele hulp aan in een klas. De leerlingen leren elkaar coachen en bijsturen. Ze geven elkaar uitleg en toetsen elkaar. Dit geeft voor deze doelgroep een heel positieve evolutie op zelfbeeld en zelfredzaamheid.

Vooraleer een schoolvraag in te dienen, kijkt u best naar de testresultaten van intelligentieonderzoeken van uw kind. Testcijfers lager dan 90 of lager dan percentiel 10 wijzen op een zwakte die blijvend is. Onze school kan onvoldoende inspelen op de noden van deze kinderen. Alle kinderen van onze school stromen na een periode van intensief onderwijs (gemiddeld 2 jaar) door naar een reguliere school in het gewoon basisondrwijs of in ASO, TSO of KSO.

Onze doelgroep zijn leerlingen met leerstoornissen die voldoende mogelijkheden hebben voor een succesvolle reïntegratie in het gewone onderwijs na Eureka. We volgen de leerplannen van het gewone onderwijs en bieden dus geen buitengewoon onderwijs type basisaanbod.

Meld je hier aan:

//
Noteer hier bondig de reden van aanmelding. Schets ons de situatie en je voornaamste zorgvraag.