Eureka Leuven

LEREN-3

Intensief onderwijs met een gewoon leerplan

Eureka biedt intensief onderwijs met een gewoon leerplan. Het aanbod is klassikaal maar elke leerling heeft eigen doelstellingen en compenserende hulpmiddelen. We volgen goedgekeurde leerplannen en hanteren de eindtermen. Voor leerlingen met een verhoogd tempo in bepaalde domeinen, bieden we uitbreiding of extra aan. Deze uitbreiding is zowel in hoeveelheid als in moeilijkheidsgraad. Voor leerlingen met een heel trage evolutie of extra nood aan remediëring, bieden we een beperkter aanbod met minimiumdoelstellingen die nodig zijn voor de herintegratie in het gewoon onderwijs. Onze school krijgt regelmatig inspectie.

De leerlingen maken in ruime mate gebruik van redelijke maatregelen als compenserende voorleessoftware, spellingcontrole, elektronisch woordenboek, rekenmachine, onthoudfiches, stappenplannen, mondelinge bijkomende toetsen, de audio-pen, …
De volgende school krijgt een dossier met attest leerstoornis en individuele aanbevelingen. Er wordt door het VCLB Leuven een gemotiveerd verslag opgemaakt voor de volgende school indien dit vanuit de onderwijsnoden aangewezen is.  

Bekijk onze schoolbrochure en ontdek hoe een schooljaar eruit ziet

Stevige basiskennis, vaardigheden en zelfkennis

Het basisprincipe dat elke leerling dagelijks succes moet ervaren om te kunnen uitgroeien tot een persoon met zelfvertrouwen, is universeel geldig.

Eureka Onderwijs stelt zichzelf deze uitdaging door in te zetten op drie pijlers: basiskennis, vaardigheden en zelfkennis.

Leerlingen met automatiseringsstoornissen zoals dyslexiedyscalculie en ADD met een goed redeneervermogen of logisch denken, maken heel sterke vorderingen. Voor hen zetten we sterk in op het leren leren en het leren compenseren op alle mogelijke manieren.

Voor leerlingen met een grote nood aan concreet onderwijs en veel praktijk, is Eureka Onderwijs geen juiste keuze. Het leerstofpakket is zwaar en er is veel huis- en thuiswerk. Leerlingen met autisme of ASS hebben snel last van de vele individuele leerlijnen en het actief coachen in de klas. Voor hen is Eureka Onderwijs minder aan te raden.

Hulpmiddelen en redelijke aanpassingen

Alle Eureka-leerlingen hebben een leerstoornis of een ernstig probleem bij het leren. Ze hebben problemen door dyslexiedyscalculiedyspraxie, dysfasie en/of ADD, maar beschikken over voldoende cognitieve mogelijkheden. Veel van onze oud-leerlingen blinken later uit door hun creatieve talenten en doorzettingsvermogen. De unieke leeromgeving in Eureka zorgt ervoor dat deze leerlingen met hun mankementen leren omgaan. Ze werken bovendien sterk aan hun zelfbeeld en leren hun talenten inzetten.

Hulpmiddelen vroeg inzetten en een sterke begeleiding zijn nodig om het zelfvertrouwen en de competentie te doen toenemen. Te vaak het gevoel krijgen dat je iets niet kan, maakt dat een leerling denkt dat hij/zij dom is. Het is belangrijk dat leerlingen duidelijke kadering krijgen van wat een leerstoornis is en waarom ze dus niet ‘dom’ zijn.

Onze principes

Innovatief

 • Nieuwe hulpmiddelen maken en inschakelen
 • Nieuwe methodes en technieken ontwerpen en implementeren

Intensief

 • Klas-uren optimaal benutten
 • Multisensorieel onderwijs
 • Multifocus: verschillende doelen gelijktijdig
 • Ouders en netwerk actief betrekken

Creatief

 • Talenten in de verf
 • Individuele aanpak versus gezamenlijke einddoelen
 • Creatieve oplossingen
 • Coaching door leerlingen
lego-8 (1)

Resultaatgericht

 • Expliciete einddoelen op studievlak
 • Maximale inzet van compensering op lange termijn
 • Herinstroom na 1 of 2 jaar
 • Zelfontplooiing als volwassene

Onze leerlingen...

… Ontdekken een eigen leer- en denkstijl

In heel wat lessen werken we multisensorieel. Dit wil zeggen dat we werken met een combinatie van woord, beeld en geluid. Het doel hierbij is om samen op zoek te gaan naar de individuele leer- en denkstijl van een leerling om op die manier de zelfkennis te vergroten. We zien dat het vergroten van deze zelfkennis dikwijls een positief effect heeft op de intrinsieke motivatie om te leren.

… Zijn actieve participanten van hun eigen leerproces

De lessen vragen veel actieve medewerking, door de specifieke lesmethoden krijgen de leerlingen snel feedback. We geven de leerlingen hierbij een vrije toegang tot compenserende hulpmiddelen. Weten wat je nodig hebt om je einddoel te bereiken is onmisbaar bij een volwaardige maatschappelijke integratie.
 • Actieve participatie 
 • Snelle feedback 
 • Multisensoriële hulpmiddelen 
optometrie-6 (1)

… Leren leren met oog op doorstroom

Studie in de klas
Tijdens elke les maakt de leerkracht ruimte voor actieve studiemomenten. Het aanleren van heel diverse studietechnieken staat hier centraal. De leerling leert zijn eigen sterktes en zwaktes kennen en verwoorden. De leerlingen leren multi-sensoriële vormen inzetten bij het studeren.

Compenserende hulpmiddelen
= hulpmiddelen die toelaten de doelen van het gemeenschappelijk curriculum te bereiken.
= voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke integratie.

Zelfsturend leren
De leerlingen hebben een klasaanbod met individuele doelstellingen. Er is een grote interne klasdifferentiatie met aangepaste doelen per leerling. De leerlingen maken actief gebruik van controleboeken. Ze beschikken voor zowat elk vak over oplossingenboeken waarmee ze leren werken. De zelfcontrole staat centraal. De leerkracht treedt tijdens het moment van controle op als coach bij het zoeken en bijsturen van fouten.

Elke leerling beschikt over materiaal dat actieve en geïndividualiseerde werkvormen toelaat:

Coöperatief leren
De leerkrachten maken actief gebruik van peer tutoring en coöperatief leren. De leerlingen leren elkaar ondervragen, elkaar uitleg geven, een andere leerling coachen, hulp aanvaarden, tips geven aan medeleerlingen, leiding nemen, … Dit alles heeft een positief effect op hun sociale vaardigheden.

Geïndividualiseerd aanbod in een UDL-leeromgeving
UDL = universal design of learning, elke leerling aan boord houden.
 

Onze school is aangesloten bij vzw VOOP (Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners), de koepel voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen (zie https://voop.be). VOOP groepeert een  20-tal scholen verspreid over heel Vlaanderen.

VOOP wil een platform bieden aan bestaande scholen en aan nieuwe schoolinitiatieven die een innoverend, actueel en zingevend onderwijs willen aanreiken aan ouders en leerlingen vanuit een vrijzinnig-humanistische visie. Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken hierbij vanuit dat vrijzinig-humanisme naar antwoorden op de bestaande en veranderende kijk op de wereld, de samenleving, de mens en zijn zingeving, en dat vanuit de rechten van de mens en van het kind en met een brede, kritische maar open kijk.

VOOP is lid van DeMens.nu en wenst hier actief invulling aan te geven. Binnen UVV, de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigt VOOP het vrij niet-confessioneel onderwijs en zorgt ervoor dat dit meer op de Vlaamse kaart wordt gezet.
VOOP en VONAC onderschrijven in hun gezamenlijke visie als koepel en begeleidingsdienst de kernwaarden van het vrijzinnig-humanisme (zie https://demens.nu/demens-nu/).

De schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hun eigen pedagogisch project aflijnen en realiseren, waarbij hun schoolvisie kadert binnen de kernwaarden van deMens.nu, VOOP en VONAC.

Wij volgen de reguliere eindtermen!

Een schooljaar met IMPACT

Ons uniek schoolsysteem is gericht op een snelle doorstroom met groot effect. Dit effect bereiken we door ons schooljaar in drie delen te verdelen:

1. Vaardigheden: We leren onze leerlingen zichzelf te ondersteunen. We werken aan: hoe studeer je, hoe stel je een vraag, hoe controleer je jezelf, hoe ondersteun je wat niet lukt? 

2. Kennis en verbanden: Nu we een vaardige klas hebben, kunnen we aan kennis en verbanden werken. We leren onze leerstof compact en efficiënt aan, met leermiddelen die ook de volgende schooljaren nog bruikbaar zijn.

3. Integratie: Alle leerstof is gezien. Nu kunnen we het vertrek van de leerlingen voorbereiden. De leerlingen leren hoe ze zichzelf het volgende schooljaar het best ondersteunen, en hoe ze hun leerstoornis en bijkomende noden kunnen uitleggen. 

De hefboom maakt dat projecten schaalbaar moeten zijn. De schroef drijft ons tot het ontwikkelen van breed inzetbare tools. Via het tangram blijven we steeds realistisch in wat we kunnen en blijven we creatief zoeken naar oplossingen. Zo bouwen we aan krachtige projecten met een grote toekomst en draagkracht.

Het Eurekamodel

Goede langetermijnbeslissingen neem je best zo vroeg mogelijk. Met het Eurekamodel beslissen we wat we vandaag best als prioriteit zetten om in de toekomst het verschil te maken. De leerling staat centraal.

Door aan de schijven te draaien, stel je doelen.

ABC-model
zelfdeterminatietheorie
menselijke behoeften 

A = Autonomie 
B = Betrokkenheid
C = Competentie

Eureka onderwijsmodel zet in op
KENNIS, VAARDIGHEID, ZELFKENNIS

Tijdsdimensie 
deze week 
korte termijn 
middellange termijn 
verre toekomst 

Hoe maakt dit model het verschil? 

Een kwaliteitsvol en engagerend onderwijssysteem moet kansen creëren voor elk kind in onze samenleving. Leerlingen die omwille van heel verschillende omstandigheden dreigen uit te vallen, hebben extra ondersteuning en middelen nodig.

De overheid doet dit in ruime mate. Toch liggen de risico’s voor maatschappelijke uitval hoger voor de doelgroepleerlingen van Eureka. Talentvolle leerlingen met uitgesproken tekorten in lezen, spellen, rekenen, structuur of aandacht zijn een uitdaging voor wat een reguliere school kan bieden.

Deze leerlingen hebben specifieke expertise nodig. Ze kunnen via een flexibele en resultaatsgestuurde aanpak hun talenten anders ontwikkelen en zo gemotiveerd blijven deelnemen aan ons onderwijs. Eureka heeft deze bijzondere onderwijsexpertise ontwikkeld en geactualiseerd. Eureka biedt ankers en hoopvolle verwachtingen voor het reguliere onderwijs. Deze leerlingen kunnen met de actuele compenserende hulpmiddelen hoogwaardig participeren aan ons onderwijs. Eureka wil als expertisecentrum een boegbeeld zijn en blijven voor leerlingen met bijzondere leernoden. 

Begin vandaag, met oog op de toekomst!

Ontdek meer

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!